Integritetspolicy

Rena Hem Stockholm Integritetspolicy

1. INLEDNING

Everyday Group AB (”Rena Hem Stockholm”, ”vi” eller ”oss”) behandlar personuppgifter om dig som:

 • är kund hos oss eller är kontaktperson eller anställd hos ett företag som är kund hos oss,
 • besöker och använder vår webbplats, vår app och sociala medier (digitala kanaler),
 • på annat sätt kommer i kontakt med oss, t.ex. via vår kundtjänst, och
 • deltar i marknadsföringsaktiviteter anordnade av oss (t.ex. tävlingar eller kundundersökningar)

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i anslutning till det.

2. VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH PERSONUPPGIFTSBEHANDLING?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, köphistorik och ärendeinformation utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, t.ex. insamling, lagring, bearbetning, användning för olika ändamål, ändring eller förstöring av personuppgifter.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER, FÖR VILKA ÄNDAMÅL OCH MED STÖD AV VILKEN LAGLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

3.1 Du som är kund till Rena Hem Stockholm

Är du en befintlig kund till Rena Hem Stockholm (som privatperson eller kontaktperson eller anställd hos en företagskund), behandlar vi sådana personuppgifter som är nödvändiga för att administrera kundrelationen eller uppfylla avtal med dig eller med ditt företag. Personuppgifter hänförliga till närstående till dig som privatperson, såsom samboende och barn, kan också komma att behandlas i samband med familjeservicetjänster. Personuppgifter kan även komma att inhämtas från och delas med samarbetspartners om du väljer att teckna ett särskilt avtal om förmåner och erbjudanden från sådana samarbetspartners.

4. GALLRING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen och så länge som det krävs för att uppfylla krav i lag. Vi har rutiner på plats för att radera uppgifter därefter. Se exempel på sådana gallringstider nedan.

 • Kunders personuppgifter behandlas så länge som avtalet med dig löper och 24 månader därefter.
 • Personuppgifter som vi får från samarbetspartners sparas så länge som du använder erbjudandet och upp till 12 månader därefter.
 • Uppgifter om RUT-avdrag sparas så länge som det finns en risk för att Skatteverkets beslut om RUT-avdrag kan komma att upphävas eller ändras.
 • Uppgifter om RUT-avdrag sparas så länge som det finns en risk för att Skatteverkets beslut om RUT-avdrag kan komma att upphävas eller ändras.
 • Personuppgifter som måste sparas enligt bokföringslagen sparas i 7 år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret till vilken informationen hörde avslutades.
 • Information om lagringstider för cookies framgår av vår cookie-policy.

5. SÄKERHET TILL SKYDD FÖR PERSONUPPGIFTER

Rena Hem Stockholm värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar i detta syfte lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

6. BEGRÄNSNINGAR I UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Rena Hem Stockholm kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Rena Hem Stockholm räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Rena Hem Stockholm samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter.

För det fall att du väljer att ingå ett särskilt avtal om förmåner och erbjudanden från Rena Hem Stockholm samarbetspartners, delas dina personuppgifter med sådana samarbetspartners.

Bolag som hanterar personuppgifter för Rena Hem Stockholm räkning får alltid underteckna avtal med Rena Hem Stockholm för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Rena Hem Stockholm kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

7. RÄTT TILL INFORMATION OCH RÄTT ATT INGE KLAGOMÅL

Du har vissa rättigheter i förhållande till Rena Hem Stockholm. Vill du göra gällande någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på kontaktuppgifterna i punkten 8 nedan:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till invändning – en rätt att invända mot vår behandling om den sker med stöd av intresseavvägning eller för direktmarknadsföring.
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är Rena Hem Stockholm tillgång till uppgifterna begränsad.
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

8. TEKNIK & DRIFT OCH FÖRVALTNING AV WEBBPLATSEN

Webbplatsen Renahemstockholm.se är utvecklad och driftad av företaget Happy Digital. Vid tekniska frågor rörande hemsidan kan Happy Digital kontaktas.

9. KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Everyday Group AB

DOMNARVSGATAN 2 B,
163 53 Spånga,
Stockholms län

E-post: info@renahemstockholm.se
Telefon: 08-3858 98